Nyheter
Øivind Brevik, administrerende direktør KS Bedrift. Foto: Jill Johannessen.

– Et godt utgangspunkt for klimakutt

Miljødirektoratets nye rapport «Klimatiltak i Norge – kunnskapsgrunnlag 2024» ble publisert i går. Her får du kommentarene fra Samfunnsbedriftenes administrerende direktør.

Rapporten viser hvilke tiltak som vil redusere utslipp av klimagassutslipp fra alle sektorer fram mot 2035, og er et godt utgangspunkt for å ta klimakutt i Norge.

Samtidig savner vi en tydeliggjøring av kommunene og deres virksomheters rolle for å få ned klimagassutslippene: 

Skal vi lykkes med grønn omstilling i Norge må kommunale bedrifter i energisektoren, avfall og havner være direkte involvert i diskusjonen om virkemidler. Først da vil vi få resultatene vi alle ønsker.

Glade for at biogass trekkes frem

Samfunnsbedriftene er positive til at rapporten viser til et bredt spekter av virkemidler som må på plass hvis vi skal få kuttet utslipp raskt.

Vi er glade for at biogass trekkes frem som en viktig del av løsningen for å kutte utslipp i transportsektoren og skipsfarten. Da trenger vi også økt produksjon av norsk biogass.

Økt tilgang på biogass kan ikke løses gjennom import av biogass fra det europeiske markedet, det kan bare løses gjennom økt norsk produksjon. Da får vi klimagevinsten i Norge. Den forventede økte etterspørselen etter biogass legger et særlig ansvar på norske kommunale avfallsselskaper. Rå Biopark i Nord Norge, som omfatter samarbeid mellom mer enn 40 kommuner, er et godt eksempel på hvordan dette kan løses.

– Vi er enig i at biogass er en viktig løsning, men …

Rapporten peker i tillegg på behovet for å flytte godstransport fra vei til sjø.

Tiltaket peker på at 10 prosent av transportene med lastebil som er over 300 kilometer overføres til bane eller sjø. Et slikt tiltak krever at det kommer på plass en helhetlig plan for hvordan vi kan øke grønn transport sjøveien. Det er et nødvendig for å kutte transportutslippene i en sektor som står for 30 prosent av Norges klimagassutslipp, men vi savner konkrete tiltak i rapporten for en slik godsoverføring fra vei til sjø, noe som Miljødirektoratet innrømmer at de ikke har hatt tid til å utrede innenfor rammen av denne rapporten.

Vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste å utrede konkrete tiltak, slik at vi kan realisere godsoverføring, som innebærer et samarbeid mellom mange ulike parter og at transportsystemet er planlagt på en god måte der sjø, bane og vei henger sammen på en effektiv måte.

Norske myndigheter vil kutte utslipp med hydrogen og biogass

Arealforvaltning

Samfunnsbedriftene er opptatt av bedre arealforvaltning i Norge. Da vil vi lykkes bedre med å nå klimamålene. Miljødirektoratet etterlyser en tydeligere prioritering av arealbruk i klimapolitikken, og det er en etterlysning vi støtter fullt og helt.

For kommunale bedrifter handler dette blant annet om mer samarbeid på tvers av kommunegrensene for å redusere arealbruk til kommunale formål. Ett område som er særlig viktig i arealpolitikken er bruk av areal til ulike energiformål. Vi trenger mer energi, noe som også betyr mer areal til nye anlegg, også vindanlegg på land. Samtidig må vi være nøye på hvilket areal vi tar i bruk og hvor mye areal vi bruker til dette formålet.

Økonomiske virkemidler

Utslipp fra forbrenning av avfall er en stor utslippskilde. Vi støtter at rapporten peker på behovet for økt bruk av karbonfangst-og lagring (CCS).

Nye krav til kommunalt eide virksomheter fordrer likevel at det kommer på plass økonomiske virkemidler: 

Dette er nødvendig for at anleggene skal kunne investere i ny teknologi som gjør det mulig å innfri kravene som både EU og norske myndigheter stiller til avfallshåndtering, uten at en urimelig stor regning blir sendt direkte til innbyggerne gjennom et økt renovasjonsgebyr.

50 prosent av alle klimatiltak i Norge skal gjennomføres i kommunene. Det gjør de kommunalt eide bedriftene til en spydspiss i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Tiltakene må understøtte den samfunnsbyggerrollen som virksomhetene spiller ved tiltak og virkemidler som setter virksomhetene i stand til å utøve den viktige jobben de gjør på vegna av innbyggere og næringsliv.

Øivind Brevik

Samfunnsbedriftene

– Halvparten av forbrenningsanleggene må ha karbonfangst

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.