Biogass kan benyttes i energiproduksjon og som drivstoff for kjøretøy. Gassen kan blant annet produseres av gjødsel fra dyr, og reststoffet kan igjen benyttes som gjødsel i landbruket.

Hva er biogass?

Biogass kalles ofte et klimakinderegg. Det er fordi biogassproduskjon løser både et avfallsproblem, gir energi og et jordforbedringsprodukt.

INGA RAGNHILD HOLST

Biogass består av metan (CH4) og karbondioksid (CO2). Den blir dannet ved anaerob nedbryting av organisk materiale som plantedeler, matavfall og husdyrgjødsel.  Biogass kan brukes som drivstoff i biler, større kjøretøy og i skip. Flere norske transportører som Asko, har i dag biogasskjøretøy. Også flere busselskap, som Tide i Bergen og Østfold kollektivtransport, har biogassbusser.

Biogass kan også brukes til oppvarming, strøm og til industrielle formål.

I Norge er det cirka 40 biogassanlegg, fra Båtsfjord i nord til Stavanger i sørvest. Her er oversikt over biogassanlegg i Norge.

Biokrafts anlegg på Skogn har i dag produserer i dag flytende biogass tilsvarende 125 GWh årlig. Foto: Kenneth Kvande.

Hva er LBG og CBG?

Biogass forkortes ofte med CBG, komprimert biogass. Den kan gjøres flytende. Man bruker ofte forkortelsen LBG (Liquified biogas) om flytende biogass. LBG har større energitetthet. Det produseres LBG ved Biokraft på Skogn i Trøndelag og ved Veas i Asker. Det er også anlegg for LBG under prosjektering på Renevo på Stord og Greve biogass på Sem.

Biogass gir cirka 5-6 kWh energi per normalkubikkmeter, mens oppgradert flytende gass vil gi rundt 10 kWh energi per volumenhet.

– Vi skal redusere klimagassutsslipp med opptil 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. De fornybare ressursene må brukes flere ganger. Biogass er en del av dette. Jeg har selv vært på flere biogassanlegg og sett hvordan det fungerer.

Statsminister Erna Solberg

Så mye biogass produseres i Norge

Det produseres i dag biogass tilsvarende 0,6 TWh, men biogassbransjen selv mener de kan produsere opp til 2,5 TWh.

I Sverige produseres det i dag biogass tilsvarende 2,1 TWh, ved til sammen 280 anlegg, mens de importerer ytterligere 1,8 TWh, dette ifølge bransjeorganisasjonen Energi gas.

Er biogass miljøvennlig?

Biogass regnes som klimanøytral og bærekraftig.  Ved produksjon av biogass får man en biorest som egner seg som gjødsel til planter. Biogass bidrar til å senke klimagassutslipp fordi den som drivstoff, erstatter fossilt drivstoff og bioresten erstatter fossilt gjødsel. Noen  mener biogass kan være karbonnegativ.

Fra og med 2025 iverksettes EUs avfallsdirektiv som krever at Norge finner løsninger for ombruk, gjenvinning og sortering.

Matavfall fra husholdningene og for eksempel avfall fra oppdrettsnæringen kan gå inn i biogassanlegg. Avfall på deponi vil ellers slippe ut klimagasser. I biogassanlegg gjenbrukes energien som er bundet i avfallet.

I EUs nye klassifisieringssystem for finansielle tjenester, også kalt taksonomi, vil norsk biogass produsert på avfall kunne bli klassifisert som en bærekraftig aktivitet. Biogass fra Veas i Asker, er Svanemerket.

Gasum fyllestasjon lastebil trailer
GASUM: Rimelig med LBG.
Foto: Gasum

Fyllestasjoner

Det finnes også flere biogassfyllestasjoner og flere er under planlegging. Energiselskapene Air Liquide og Gasum er blant dem som drifter biogassfyllestasjoner i Norge.

Så mye koster biogass

Prisene på flytende biogass ligger i 2020 på mellom 10 og 11 kroner per normalkubikkmeter.

Biogasskjøretøy er unntatt fra veibruksavgift. Fra og med 2022 vil biogasskjøretøy heller ikke betale avgift i norske bompengestasjoner.