Bransjestemmer

Mat i første rekke

Brønnøysundregistrene svarer om rapporten BioDigSirk og biogassens rolle for sirkulærøkonomi i bionæringene.

Det vises til forespørsel fra Biogassbransjen.no om en kommentar til nettstedets artikkel om BioDigSirk-prosjektet, datert 19.1.2023.

Norsk næringsliv skal fremover gjennom en av de største omstillingene i moderne tid. Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslipp med minst 55% innen 2030. Som del av dette er det en nasjonal ambisjon at Norge skal bli et foregangsland på sirkulærøkonomi i bionæringene, samtidig som det er ønske om at det meste av måloppnåelsen skal skje gjennom næringsutvikling.

Edvard Pedersen, Prosjekteier, Brønnøysundregistrene. Foto: Brønnøysundregistrene.

Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har derfor gitt i oppdrag å gjennomføre en konseptvurdering for etablering av et markedssystem for sirkulær økonomi i bionæringene havbruk, fiskeri, jordbruk og skogbruk via BioDigSirk-prosjektet.

Kjøreregel i prosjektet har vært at næringslivet leder an og offentlig sektor utvikler seg i takt med næringene. Representanter fra OPS Sjømat, OPS Landbruk, en rekke klyngesamarbeid i blå og grønn sektor, et femtitalls virksomheter fra privat og offentlig sektor, akademia og relevante forskningsmiljø har gjennom fjoråret jobbet fram et sett med forslag til tiltak som kan akselerere overgangen fra lineære til sirkulære verdikjeder og gjennom det bygge ny industri i norsk bioøkonomi. Brønnøysundregistrene har hatt i oppgave å koordinere prosjektet, og også vært representert i styringsgruppen.

De anbefalte tiltakene kan sammenfattes i åtte strategiske grep: etablere et verdihierarki for anvendelse av bioressurser, etablere sandkasser for pilotering, implementere enklere rapportering og sektorovergripende råstoffstatistikk, etablere indikator for sirkularitet som supplement til bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske analyser, etablere et program for biosirkularitet og industrisymbiose, støtte opp om utvikling av markedsinfrastruktur, samt sikre digital sporbarhet på tekniske og ikke-fornybare innsatsfaktorer som metaller og plast. Disse anbefalingene er overlevert prosjektets oppdragsgivere og er nå til vurdering der.

Det strategisk grepet «etablere et verdihierarki for anvendelse av bioressurser» tar utgangspunkt i prinsippet «Food first» og FNs mål «Ingen sult». Disse har prosjektet tolket operasjonelt dithen at bruk av bioråstoffer til menneskeføde, fôr som inngår i produksjon av menneskeføde og helsefremmende produkter pt anses å være den beste ressursanvendelsen. Ut i fra artikkelen i Biogassbransjen.no oppfatter vi at dette også er Biogass Norges prinsipielle syn.

Med «food first»-prinsippet følger enkelte dilemmaer som må håndteres. For eksempel kan ny forskning, fremtidig utvikling av regelverk, bedre datagrunnlag og bedre kontrollmekanismer gjøre det trygt å ta i bruk større deler av de bioråstoffene som i dag regnes som avfall til en mer høyverdig ressursanvendelse.

Biogassaktører er viktige medspillere og ikke motspillere

Prosjektet peker på at for å oppnå dette bør insentivordninger rettes mot oppnåelse av miljøeffekter og således være teknologinøytrale. Videre pekes det på at en bør unngå å gjøre investeringsbeslutninger i dag som låser bioressurser – som i framtida kan få betydning for vår matsikkerhet i form av mat eller fôr – utelukkende til energiproduksjon. Fremtidige endringer i regelverk vil kunne åpne for betydelige råstoffvolum som kan omdannes til for eksempel høyverdige proteiner, andre ingredienser til mat eller fôr, eller erstatte fossile materialer.

Produksjon av biogass vurderes av prosjektet likevel å være en viktig del av løsningen for en mer sirkulær økonomi enn dagens. En viktig forutsetning for det er at produksjon av biogass kan inngå i og skaleres optimalt i en industriell symbiose med annen produksjon der så mye som mulig av innsatsfaktorene utnyttes etter «food first»-prinsippet. I de fremvoksende sirkulære bionæringene peker prosjektet på at man bør unngå en kamp om råstoffene, men heller bygge industri som optimaliserer utnyttelsen av råstoffene. Biogass kan spille en nøkkelrolle i denne utviklingen, der biogassaktører er viktige medspillere og ikke motspillere. Det finnes flere gode eksempler på det i våre naboland.

Har lagt frem rapport om bruk av bioressursene

Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Er biogassindustrien gode nok på sikkerhet?

Cecilie Drange, Sandcatch Solutions

Ikke rør biogassbilen min!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.