Bransjestemmer
Pia Farstad von Hall er daglig leder i Biogass Norge. Foto: Jill Johannessen/ Samfunnsbedriftene.

Ingen sirkulærøkonomi uten biogass

Biogassbransjen er i vekst og kan bidra med 16.000 nye grønne arbeidsplasser. Dette tallet tar utgangspunkt i en produksjon på 10 Twh. I dag er produksjonen opp mot 1 Twh. Bransjen selv mener det er fullt mulig å nå 10 Twh og ber om et klart nasjonalt måltall for bransjen.

I Danmark og Sverige har parlamentene vedtatt ambisiøse mål og en tydelig politikk for å øke produksjonen av biogass. I 2021 brukte Danmark vel 1,5 milliarder danske kroner i støtte til sin biogassnæring. I Sverige brukte de over 900 millioner svenske kroner. I begge land er det klimapolitikken som har vært motivet for satsingen. I Norge har vi brukt litt over 900 millioner kroner over 12 år.

Biogass Norge oppfordrer til en større satsing i Norge. En biogassmilliard burde være et godt mål. Klimaeffekten er udiskutabel. Bare ett prosjekt i Rogaland kan bidra med en reduksjon på 65.000 tonn Co2-ekvivalenter, eller tilsvarende 15 prosent av utslippene i landbruket i fylket. Biogass Oslofjord og Avfall Norge har fått utarbeidet en rapport som viser at biogassektoren kan bidra med 6,1 prosent kutt i utslippene nasjonalt.

Biogass er klimasmart og sirkulær

Biogass er et svært godt eksempel på en sirkulær verdikjede. I verdikjeden inngår biologisk avfall, produksjon av biogass, produksjon av biorest og i noen anlegg; fangst av Co2 og bruk av Co2. Klimagevinsten av biogassproduksjon er godt dokumentert, og i dagens samfunn med mangel på energi, er det å satse på mer biogassproduksjon både klokt, klimasmart og sirkulært.

En mer sirkulær økonomi er definert som et samfunnsmål fordi det bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Biogass Norge er derfor opptatt av at sirkularitet faktisk premieres politisk og at politikken som utformes legger til rette for en bærekraftig energiform som biogass. Det er ikke tilfelle i dag.

Stortinget har gjort viktige beslutninger som styrker biogassmarkedet, eksempelvis det å likestille biogass, el og hydrogen i forbindelse med offentlige innkjøp, men fortsatt er det slik i transportpolitikken at punktutslipp er utgangspunktet for politiske vurderinger, ikke hva den sirkulære verdikjeden som biogass er en del av, bidrar med av klimakutt. Bærekraftig biogass kan vise til gode Co2-regnskaper, og i noen produksjonsanlegg er Co2-regnskapet negativt. I biogassbransjen er karbonfangst allerede en realitet. Det mener vi politikkutformingen bør hensynta. Biogass er klimasmart og sirkulær.

Co2 fangst og bruk i biogassanlegg

Moderne biogassanlegg bygges med Co2 fangst, eller Co2 bruk. Gjennom disse prosessene bidrar biogassanlegg med ytterligere reduksjoner av utslipp. Samtidig finnes det ikke noen insentiver i virkemiddelapparatet som bygger oppunder dette leddet i verdikjeden av biogassproduksjon. Enova prioriterer teknologiutviklingen i selve produksjonsanlegget. Skal vi bli mer sirkulære ville det være riktigere å premiere anlegg som investerer i fangst eller bruk av Co2. Om det er produksjon av grønn industriell Co2, eller bruk av Co2 i veksthus, bør ikke være en forskjell.

Gjødselvareforskriften

Dagens gjødselvareforskrift er utdatert. Det har skjedd mye på teknologisiden som gjør at bioresten fra biogassproduksjon har en annen kvalitet enn tidligere. Ny gjødselvareforskrift bør derfor bygge på prinsippet om kvaliteten på bioresten som leveres bøndene, ikke hvor substratet bioresten er produsert av, kommer fra. Kvaliteten på bioresten kan dokumenteres i biogassanleggene.

EU satser offensivt på biogass

I forbindelse med RePower EU er det igangsatt en kraftig satsing på biogass. Bakteppet er krigen i Ukraina og behovet for mer energi i EU. Samtidig er satsingen på biogass en del av den grønne omstillingen EU er midt opp i. EU ser på biogass som en del av løsning på klimautfordringene og en del av løsningen på tilgangen på fornybar energi.

I EU sin handlingsplan for biogass er det lagt opp til at hvert medlemsland skal:

  • Etablere tverrfaglige fora for biogassproduksjon (som Biogass Norge)
  • Utarbeide egne nasjonale strategier som angir hvordan de skal nå sine mål for biogassproduksjon
  • Revidere RED om nødvendig
  • Arrangere seminarer og kurs for å øke bevisstheten knyttet til potensiale biogass representerer
  • Koble det urbane og rurale sammen for å sikre at bioressursene utnyttes best mulig
  • Etablere nasjonale insentiver for oppgradering av biogass
  • Etablere nødvendig infrastruktur
  • Legge til rette for forskning og utvikling
  • Sikre tilstrekkelig finansering for å realisere satsingen

Norsk biogassbransje er kommet langt og vi vet at vi kan bidra med å levere bærekraftig og sirkulær energi for fremtidens generasjoner i Norge. Ta gjerne kontakt med oss for mer utfyllende kommentarer.

 

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.