Bransjestemmer
Artikkelforfatteren mener EUs regelverk på enkelte områder er foreldet. Foto: Energigas Sverige.

Store muligheter for svenske energigasser i EU

Innenlandsk produsert biogass kan gi Sverige store fordeler. Sverige kan biogass, og vi kan eksportere både kunnskaper, vår teknologi og de systemløsningene som er frembrakt, samt vise frem alle våre gode eksempler. Men det finnes fremdeles hindre på veien, som for eksempel begrensende regler for statsstøtte, EU-regler som uforklarlig klassifiserer biogasskjøretøy som fossil teknologi, og deler av fornybardirektivet.

Behovet for omstilling har aldri vært større. Den seneste IPCC-rapporten viser at vi virkelig må gjøre kraftfulle tiltak for å minske utslippene av drivhusgasser, men også at vi må begynne å tilpasse oss en virkelighet der klimaet endres. Disse spørsmålene må prioriteres og tas på aller største alvor.

Men det finnes flere grunner til at samfunnet må omstilles og bli mindre avhengig av fossile brensel. Det som nå skjer i Europa er fryktelig, helt ubegripelig og svært sørgelig for alle involverte. Gjennom krigen i Ukraina har oppmerksomheten rundt forsyningssikkerhet økt betydelig, og tiltak for å styrke forsyningssikkerheten både på kort og lang sikt diskuteres.

Administrerende direktør Maria Malmkvist i bransjeorganisasjonen EnergiGas Sverige.

EU-kommisjonens nye initiativ REPowerEU: felleseuropeiske tiltak for sikrere og mer bærekraftig energi til en mer overkommelig pris – som ble lagt frem nylig, løfter frem viktigheten av å håndtere de økte prisene, hvordan gasslagrene skal kunne erstattes effektivt for å sikre forsyningssikkerheten, samt hvordan EU kan minske avhengigheten av gass fra Russland.

De fornybare energigassene

Det skal gjøres ved økt produksjon av fornybar energi, diversifisert forsyning og redusert etterspørsel etter energi. I en uttalelse sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at EU kan redusere etterspørselen etter russisk gass med to tredjedeler innen utgangen av året.

Det er ingen tvil om at de fornybare energigassene vil spille en stor og viktig rolle i arbeidet for å gjøre oss mindre avhengige av fossile brensel fra Russland. Ifølge REPowerEU vil kommisjonen at EU øker sin biogassproduksjon til 350 TWh innen 2030, en kraftfull og gjennomførbar økning av ambisjonsnivået som ønskes velkommen av den europeiske biogassbransjen. Gjennom kraftig økt produksjon og import økes også ambisjonen for hydrogenets bidrag til løsningen, både for klimaet og forsyningssikkerheten. Ifølge REPowerEU skal produksjon og import av hydrogen øke til 670 TWh innen 2030.

Energigas Sverige mener dagens situasjon med tydelighet viser at det finnes flere grunner til å omstille fra fossilt til fornybart. Her spiller de fornybare gassene en viktig rolle. Både for forsyningssikkerheten, for klimaet og for utviklingen av den sirkulære økonomien. Potensialet for betydelig mer produksjon av biogass finnes, og interessen for fornybart hydrogen er økende. Også biodrivstoff vil spille en rolle i denne omstillingen.

Slik skal den svenske biogass-støtten se ut

Overlevelsesspørsmål for menneskeheten

Biogassen byr på løsninger på flere av menneskehetens langsiktige overlevelsesspørsmål, som klimaet, kvaliteten på jordsmonnet, god vannkvalitet og god luftkvalitet. Forskning viser at biogass bidrar direkte eller indirekte til samtlige av FNs globale mål for bærekraftig utvikling, samt flere av Sveriges ambisiøse miljø- og klimamål.

Våre matrester, avløpsvann, gjødsel og andre restprodukter blir til fornybar energi, samtidig som vi løser et avfallsproblem og produserer biogjødsel til økologisk mat. Biogassproduksjon er en effektiv metode for å ta hånd om samfunnets avfall og gjøre det til anvendelige miljøvennlige produkter – biogass og biogjødsel. Biogass kan erstatte fossile brensel og innsatsråvarer i industrien, i veitransport, i sjøfarten og til el- og varmeproduksjon. Den minsker drivhusgassutslippene og kan gi mer enn 100 prosent reduksjon av klimagasser i sin livssyklus dersom gassen produseres av gjødsel. Gjennom biogjødselen tilbakeføres viktige næringsstoffer til jorden, kretsløpet sluttes og ressurskrevende kunstgjødsel kan erstattes.

Markedet for flytende gass er doblet i Sverige siden 2020

Stort potensiale

I dag produseres cirka 2 TWh biogass i Sverige, men potensialet er større enn som så. Biogassmarkedsutredningen foreslo et mål på 10 TWh biogassproduksjon i Sverige per 2030. Potensialet er mye større, opptil 30-37 TWh biogass kan produseres i Sverige, som er langt over den totale mengden gass (både biogass og naturgass) som i dag forbrukes i vårt land. Interessen for å bruke biogass vokser, og bruken er nå oppe på 4 TWh biogass, der cirka 2 TWh importeres fra Danmark.

Det økte fokuset på biogass kan gi Sverige store fordeler. Vi ligger langt foran mange andre land, med en høy andel biogass i våre gassnett. I det vestsvenske gassnettet er andelen biogass på 34 prosent, og i gassenettet i Stockholm er andelen mer enn dobbelt så høy. Sverige kan biogass, og vi kan eksportere våre kunnskaper, vår teknologi og de systemløsningene som er hentet frem, samt fremvise alle våre gode eksempel.

Også interessen for hydrogen vokser, og det er flere store, spennende industrisatsinger på gang. Nord i Sverige blant annet blir fossilfri stålproduksjon muliggjort. Hydrogen har mange fordeler. En av de viktigste er at hydrogen har evnen til å lagre energi. Om el fra eksempelvis sol eller vind benyttes til å produsere hydrogen lagres energien i gassen, og den kan lagres og transporteres. På denne måten kan elproduksjonen fra sol og vind både økes og effektiviseres, som gjør et mer fornybart strømsystem mulig. Fornybar hydrogen kan også produseres av biogass.

– Kan delvis erstatte gassimporten fra Russland

Politiske reformer behøves

Den svenske regjeringen er positive til fornybare energigasser, og har lansert flere virkemidler som stimulerer både produksjon og bruk. Men det finnes fortsatt hindringer på veien. Om Europa skal få frem den mengden fornybar gass som behøves for å skape uavhengighet så raskt som mulig kan det ikke finnes EU-lovgivning som forvansker utviklingen av markedet.

Eksempel på lover som bør gjennomgås:

  • Statsstøtteregelverket må revideres, både gruppeunntaksforordningen og de nylig vedtatte klima-, energi-, og miljøstøtteretningslinjene.  Generell støtte til produksjon av biogass må muliggjøres, ikke bare til de minste gårdsanleggene, og uansett om biogass skal brukes i transportsektoren, til oppvarming eller i industrien. Dessuten må støtten til kjøretøy som drives med biogass og fyllestasjoner der kjøretøyene kan tanke, muliggjøres.
  • Fornybar hydrogen kan produseres ved elektrolyse ved hjelp av fornybar el, gjennom reformering av biogass, eller ved forgassing av biomasse. Fornybardirektivet må ferdigstilles med en definisjon av fornybar hydrogen som også inkluderer hydrogen med biogent opphav og ikke bare, som i dag, hydrogen produsert ved elektrolyse med fornybart el. En slik utvidet definisjon vil gi større incitament til å bytte ut naturgassen som i dag brukes til hydrogenproduksjon, med biogass.
  • Det er på høy tid å regne med biogassens klimanytte i EUs foreldede regelverk som regulerer hvor mye CO2 lette og tunge kjøretøy får slippe ut. Selv om biogasskjøretøy tilhører den teknologien som gir aller størst klimanytte regnes de som fossil teknologi. Det hemmer biogassmarkedet og utgjør et stort og uforståelig hinder for biogassinvesteringer både i Sverige og i resten av EU. Den svenske regjeringen bør raskt slutte seg til de EU-landene som er pådrivere for en forandring.
  • EUs kommende forordning om infrastruktur for alternative brensel må inneholde konkrete og langsiktige mål for biogassens fylleinfrastruktur med samme ambisjonsnivå som for el og hydrogen. Det forslaget som har kommet fra EU-kommisjonen er altfor ensidig innrettet mot el og hydrogen. Flere løsninger, blant annet biogass, vil behøves om vi skal klare både klimaomstilling og forsyningssikkerhet.

En forandring av ovenstående må skje umiddelbart så den rette omstillingen kan påbegynnes og drives i det raske tempoet som nå er nødvendig både for klimaet, miljøet og forsyningssikkerheten.

Midt i det fryktelige ser vi hvordan mennesker finner frem til enighet og jobber sammen for å gjøre en forskjell. Det er slik det burde være med mennesker, og menneskeheten, alltid.

Kilde, gjengitt med tillatelse.

EU vil gjøre seg uavhengig av russisk gass, biogass får viktig rolle

Relaterte artikler
Kommentarer

Kun innloggede medlemmer kan legge igjen en kommentar Logg inn

Ikke medlem ennå? Bestill AB Pluss nå!

Siste nytt fra Biogassbransjen.no

Oslo og Akershus viser hvorfor bompenger er smart klimapolitikk

Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen ZERO

Ikke la klimaengasjement skape problembytter!

Mats Eklund, Linköpings universitet
Nyheter fra Small Step Media nettverket
Kommersielle partnere
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.