IHM har ledig stilling som transport- og logistikkleiar

Transportleiar er bindeleddet mellom ordremottak og kunde. Det er transportleiar som styrer dagleg fordeling og utnytting av mannskap og materiell.

Oppgåver/Ansvarsområde

 • Utarbeide arbeidsplanar

 • Utarbeide vedlikehaldsplanar for bilpark

 • Tett på dagleg drift

 • Medverke til å utvikle metodar, arbeidsverktøy og fagsystem

 • Ansvar for planlegging og operativ drift av flåtemateriell og sikre måloppnåing

 • Medverke i budsjettarbeid og følge opp kostnader i eige resultatområde

 • Personalansvar og ansvar for HMS for sjåførgruppa på 14 sjåfører

 • Sikre optimal utnytting av bilpark

 • Ansvar for kontinuerlig forbetringar i gruppa og optimalisering av ruter

Personlege eigenskapar

 • Evne til å motivere, engasjere, inspirere sine medarbeidere og være ein god rollemodell

 • Gode samarbeidsevner og være løysingsorientert

 • Endringsvillig

 • Strukturert

 • God heilheitsforståing

 • Høg gjennomføringsevne og evne til å skape gode resultater

 • Høg arbeidskapasitet

 • Kunne takle ein hektiske kvardag med mange ballar i lufta

 • Gode HMS- haldningar

Kompetanse/kvalifikasjonar

 • Førarkort kl C og YSK er ynskjeleg, men ikkje eit krav

 • Leiarerfaring

 • Gode digitale ferdigheiter

 • Erfaring med flåtestyring

 • Gode skriftlege og munnlege norsk- og engelskkunnskapar

 • God kjennskap til bransjespesifikke lover og reglar

IHM kan tilby:

 • Gode pensjonsordningar gjennom KLP

 • Gode forsikringsordningar

 • Konkurransedyktige lønsvilkår

 • Godt og spanande arbeidsmiljø

 • Fleksibel arbeidstid

Stillinga rapporterer til Drift- og HMS-leiar

Søknad og CV sendes: ihm(at)ihm.no. Merk søknad: «Transportleiar»

Søknadsfrist: Søknader vert handsama fortløpande, men siste frist fredag 8.april

Om stillingen
Søknadsfrist: 8. april 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Bjørkemoen 60, 5709 Voss
Om selskapet

Indre Hordaland Miljøverk IKS

Selskapet vart danna i 1994. Det som utløyste behovet for eit interkommunalt renovasjonsselskap, var dei statlege krava som vart sett til kommunane med omsyn til miljø og kompetanse på byrjinga av nittitalet. Selskapet arbeider med innsamling, tilrettelegging av sorteringsløysingar, gjenvinning, energiutnytting og sluttbehandling av avfall, og har i dag 35 tilsette. IHM samlar inn avfall frå rundt 8000 hushald og 5600 hytter. Til saman er det 18.000 innbyggjarar i kommunane. IHM tilbyr avfallsløysingar, rådgjeving og tenester til industri og næringsliv i regionen. Selskapet driv og haldningsskapande arbeid for å fremje avfallsreduksjon og kjeldesortering og tilbyr opplegg for skuleklassar og andre i våre eigarkommunar. Våre kommunar dekkjer eit område på ca. 4300 km2 og strekkjer seg frå Hardangerfjorden i sør til Sognefjorden i nord og Hardangervidda med Finse og Hallingskarvet i aust. Med fjordar og høgfjell, veglause samfunn og utfordrande klima, byr dei naturgjevne rammevilkåra på utfordringar i kvardagen. Hardanger- og Vossaregionen er ei nasjonal naturperle med sterke kulturelle særpreg der verksemd og aktivitet knytt til desse særtrekka har lange tradisjonar. Arbeidet i regionen har historisk vore tilpassa ein nøysam bruk av ressursar, og IHM ønskjer å ivareta desse tradisjonane. I eit breiare perspektiv vil IHM samarbeide med aktuelle aktørar for å vidareutvikle dei naturlege ressursane i regionen.
Adresse: Bjørkemoen 60
5709 Voss
Kontaktinformasjon

Jon Grønsberg

Dagleg leiar
Mobiltelefon: +47 958 99 689

Sven Gunnar Ramstad

Drift- og HMS- leiar
Mobiltelefon: +47 958 99 689
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.