Dagleg leiar / Administrerande direktør

Ålesundregionens nye miljøselskap søkjer dagleg leiar til å leie konsernet mot framtida

Med ei omsetning på over 200 millionar kroner og om lag 90 tilsette er Bingsa Gjenvinning AS Nordvestlandets største miljøselskap innanfor avfallsløysingar for hushaldskundar og næringskundar.

Bingsa Gjenvinning AS driv innsamling, sortering, behandling og gjenvinning av avfall i sju kommunar, både frå næringsverksemder og privathushald. Selskapet driv ni miljøstasjonar og har innsamlingar av miljøfarleg avfall i nærområda til innbyggjarane. Bingsa Gjenvinning AS har også ei viktig oppgåve i å gjennomføre haldningsskapande arbeid for å auke kunnskap om miljø, gjenvinning og avfallshandtering.

Bingsa Gjenvinning AS har store ambisjonar for rolla det skal ta i det grøne skiftet innan sirkulærøkonomi og si eiga utvikling innanfor digitalisering.

Bingsa Gjenvinning sin eigarstrategi har tre hovudmål:

 • Gode og effektive tenester til innbyggjarane til akseptabel pris

 • Lokal verdiskaping som sikrar avkastning på investerte verdiar

 • Redusere klimautslepp, samt auke graden av ombruk og gjenvinning

Er du den vi ser etter til å leie regionens nye miljøselskap si ambisiøse ferd mot framtida?

Nøkkeloppgåver:

 • Strategi og forretningsutvikling i samråd med styret og eigarar

 • Bygge det nye selskapet, kulturen og arbeidsmiljøet

 • Etablering og utvikling av styrings- og rapporteringsstrukturar

 • Utvikling av driftsprosessar som er balansert mellom lønnsemd i næringsverksemda og kostnadseffektivitet i forvaltningsverksemda (sjølvkost)

 • Utvikle selskapet gjennom eit framtidsretta fokus med tanke på vekst, bransjemessig fagutvikling og nye lovgitte krav

 • Levere på eigaranes målsettingar for selskapet

 • Sikre at selskapet har fokus på å utvikle innbyggjaranes kompetanse til riktig miljø- og klima åtferd

 • Bygge omdømme og høg grad av tillit blant kundar og innbyggarar

Ønska kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på master- evt. bachelornivå, gjerne innan teknisk, administrativ eller økonomisk retning

 • Relevant erfaring kan delvis erstatte krav til formalkompetanse

 • Erfaring frå leiing med strategiarbeid, endringsleiing, utviklingsprosessar og digitalisering, samt god forståing for sals- og marknadsarbeid

 • Erfaring frå industriell verksemd (produksjon og prosess), samt innsikt i prosessar frå offentleg forvaltning, prosjekt- og anbodsprosessar (entreprise) vil vere ein fordel

 • Brei samfunnsforståing og eit heilheitleg perspektiv

Personlege eigenskapar

 • Strategisk- og visjonær

 • Systematisk og strukturert, med gode gjennomføringsevner

 • Entusiastisk og initiativrik, med evne til å delegere og følgje opp

 • Tillitsskapande, med gode relasjons- og kommunikasjonsevner

 • Samlande og evne til å bygge lag

Bingsa Gjenvinning AS kan tilby

Som dagleg leiar i Bingsa Gjenvinning AS vil ein kunne jobbe i eit spanande grensesnitt mellom eit viktig samfunnsoppdrag og kommersiell/operativ drift. Stillinga vil gi interessante moglegheiter til å utvikle ei brei samfunnsforståing og bygge eit sterkt lag i eit kompetent fagmiljø, med både faglege og forretningsmessige utfordringar. Ein vil jobbe mot ei brei kontaktflate og få store moglegheiter til å bidra med engasjement både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Konkurransedyktige vilkår, gode forsikrings- og pensjonsordningar, samt eit kompetent fagmiljø og godt arbeidsmiljø.

Om stillingen
Søknadsfrist: 4. september 2022
Ansettelsestype:
Stillingsbrøk:
Arbeidssted: Ålesund
Om selskapet

Bingsa Gjenvinning AS

Bingsa Gjenvinning AS er registrert som morselskap med to dotterselskap; Bingsa Gjenvinning Næring AS og ÅRIM AS. Selskapet er organisert som eit samla selskap med omlag 90 tilsette og ei samla omsetning på over MNOK 200. Selskapet leverer tenester som handterer heile verdikjeda frå; innsamling, transport og til behandling av hushaldsavfall, næringsavfall og slam. Dette inneber viktige oppgåver som mellom anna å sikre at høg grad av avfallet vert gjenvunne, nytta som fornybare ressursar og forsvarleg handtering av farleg avfall. Selskapet har vore gjennom ei omorganisering og er no rigga for vidare vekst og utvikling. Selskapet har aktivitet i heile regionen og er eigd av Ålesund, Giske, Sula, Fjord, Vestnes, Sykkylven og Stranda kommune.
Adresse: Alvikveien 194
6019 Ålesund
Kontaktinformasjon

Liv Stette

Styreleiar Bingsa GJenvinning AS
Mobiltelefon: +47 900 98 330

Jan-Inge Sætre

Senior Advisor Converto
Mobiltelefon: +47 905 16 715
Stikkord
X

Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.

Din e-postadresse vil ikke bli brukt til å sende deg noe annet enn våre nyhetsbrev. Les mer på vår personvernside.